Tiếng Việt(越南)

澳大利亚新的宽带接入网络

mạng nbn™ là mạng điện thoại thường và互联网mới của Úc, thú vị và tân tiến hơn. 它现在被部署在澳大利亚各地,旨在帮助人们快速上网,无论你住在哪里。.*

nbn co limited (nbn) là công ty quốc doanh, là đội ngũ nhân viên phụ trách công tác triển khai mạng nbn™. 我们负责向电话公司和你每天使用的互联网服务批发服务. Trong cương vị công ty bán sỉ, chúng tôi không thể bán thẳng周dân chúng. Như vậy nếu muốn chuyển dịch vụ của mình sang mạng nbn™, 您必须与您喜欢的电话公司或互联网服务联系,并根据您的需要选择合适的用户。.

Phiên dịch hoặc thông dịch

Nếu cần thông tin bản dịch, 女士们,先生们,请打电话给131,450的翻译服务,让他们把你们送到…… nbn™qua số1.

chuyển sang mạng nbn™bằng cach nao

Quý vị có thể tìm hiểu để biết khi nào trong khu vực của mình có nbn tại
Kiểm tra địa chỉ của quý vị Hoặc liên lạc với chúng tôi qua trung gian dịch vụ thông phiên dịch toàn quốc.

您还将收到这封信,通知您您可以连接到网络。 nbn™ Khi địa chỉ quý vị có thể nối với mạng này.

Một khi địa chỉ nhà hay doanh nghiệp quý vị có thể nối với mạng nbn™, quý vị phải liên lạc với công ty điện thoại hoặc dịch vụ互联网quý vị thích. Họ sẽ giúp quý vị:

  • Chọn thuê bao phù hợp với nhu cầu của quý vị
  • Sắp xếp để gắn lắp Thiết bị được Cung cấp nbn™
  • Trợ giúp quý vị sau khi quý vị nối với mạng nbn™
Bộ phận báo động y tế, bộ phận báo động hỏa hoạn hay điện thoại cấp cứu trong thang máy

Nếu quý vị có thiết bị一个toàn sinh tử như bộ phận báo động y tế, 当停电时,电梯里的火灾报警或紧急电话必须继续使用。, 我们建议您准备好其他沟通方式,如手机电池已充好备用. 非常重要的是,你今天联系了服务公司,询问你现有的设备是否能在停电时继续使用——你也可以在那里检查。 Hướng dẫn về thiết bị tương thích của chung toi.

Liên lạc trong trường hợp cấp cứu

Trong trường hợp cấp cứu khi cần gọi xe cứu thương, Cảnh sát hoặc đội cứu hỏa, Quý vị luôn luôn gọi 000. 紧急救援人员会打电话给TIS,让你通过24小时的优先电话联系翻译。.

useful downloads


* Trải nghiệm của quý vị, kể cả tốc độ thực tế khi sử dụng mạng nbn™依赖于技术是用来提供上门服务的先生、女士们和一些环以外的因素,我们的罪债(就像质量的控制设备, phần mềm, Tín hiệu nhận được, 宽带用户和公司提供服务的方式(.

learn about your nbn™连接状态和更多